Skip to main content

ติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว/2.5 นิ้ว

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์แบบ Hot-swap 3.5 นิ้ว/2.5 นิ้ว

เกี่ยวกับงานนี้

เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ให้อ่านและปฏิบัติตามคำชี้แจงด้านความปลอดภัยต่อไปนี้
 • S002
  disconnect all power
  ข้อควรระวัง
  ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีส่วนประกอบไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงนำส่วนประกอบออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางลงบนพื้นผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต

รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. จัดเรียงช่องเสียบบนแบ็คเพลนให้ตรงกับแถบบนตัวครอบไดรฟ์ แล้วใส่แถบเข้าในช่องเสียบ
 2. ขณะดึงพลันเจอร์ ให้เลื่อนแบ็คเพลนลงจนกว่าจะคลิกเข้าที่ จากนั้น ปิดพลันเจอร์เพื่อยึดแบ็คเพลน
  รูปที่ 1. การติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์แบบ Hot-swap
  Installing the hot-swap drive backplane

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

 1. ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์กลับเข้าไปในตัวเครื่อง (ดู ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว/2.5 นิ้ว)

 2. ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap และแผงครอบช่องใส่ไดรฟ์ (หากมี) ในตัวครอบไดรฟ์อีกครั้ง (ดู ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap หรือ ติดตั้งไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้วลงในช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว)

 3. เชื่อมต่อสายกับชุดแบ็คเพลนกลับเข้าที่

 4. ติดตั้งตัวครอบพัดลมระบบกลับเข้าที่ (ดู ติดตั้งพัดลมระบบด้านหน้า)

 5. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์