Skip to main content

ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe

เกี่ยวกับงานนี้

เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ให้อ่านและปฏิบัติตามคำชี้แจงด้านความปลอดภัยต่อไปนี้
 • S002
  disconnect all power
  ข้อควรระวัง
  ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ใช้เอกสารที่มาพร้อมกับอะแดปเตอร์ PCIe และทำตามคำแนะนำดังกล่าวนอกเหนือจากคำแนะนำในส่วนนี้

 • นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีส่วนประกอบไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงนำส่วนประกอบออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางลงบนพื้นผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต

หมายเหตุ
 • อะแดปเตอร์ PCIe ของคุณอาจดูแตกต่างจากภาพประกอบในส่วนนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทนั้นๆ

 • ติดตั้งอะแดปเตอร์ GPU ได้ในช่องเสียบPCIe 2 เท่านั้น เมื่อติดตั้งอะแดปเตอร์ GPU ในช่องเสียบ PCIe 2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องเสียบ PCIe 3 ว่างอยู่

ขั้นตอน

 1. วางเซิร์ฟเวอร์โดยตะแคงข้างเพื่อให้ปฏิบัติงานได้ง่ายยิ่งขึ้น
 2. ค้นหาตำแหน่งของช่องเสียบ PCIe ที่ใช้ได้ (ดู ข้อมูลจำเพาะ เพื่อระบุช่อง PCIe ประเภทต่างๆ ในเซิร์ฟเวอร์ของคุณ)
 3. หากมีโครงยึดติดตั้งอยู่ในช่องเสียบ PCIe ให้ถอดออก เก็บโครงยึดไว้สำหรับใช้งานในอนาคต
 4. เปิดคลิปยึด และวางอะแดปเตอร์ PCIe เหนือช่องเสียบ
 5. ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe
  1. ค่อยๆ กดอะแดปเตอร์ PCIe ลงไปตรงๆ อย่างระมัดระวังจนกว่าจะเข้าช่องเสียบ
  2. ปิดคลิปยึดเพื่อยึดอะแดปเตอร์ PCIe ให้เข้าที่
  รูปที่ 1. การติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe
  Installing a PCIe adapter

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube