Skip to main content

ติดตั้งพัดลมด้านหน้า

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งพัดลมด้านหน้า

ในการติดตั้งพัดลมด้านหน้า ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่:

  1. ให้นำบรรจุภัณฑ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุพัดลมด้านหน้าตัวใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำพัดลมด้านหน้าตัวใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
  2. จัดแนวหมุดบนพัดลมด้านหน้าให้ตรงกับรูในตัวเครื่องที่สอดคล้องกัน แล้วหมุนพัดลมด้านหน้าไปทางด้านหน้าจนกว่าจะยึดเข้าที่
    รูปที่ 1. การติดตั้งพัดลมด้านหน้า
    Front fan installation

  3. เชื่อมต่อสายพัดลมด้านหน้ากับขั้วต่อพัดลมที่สอดคล้องกันบนแผงระบบ สำหรับตำแหน่งของขั้วต่อพัดลมระบบ โปรดดู ส่วนประกอบของแผงระบบ

หลังจากติดตั้งพัดลมด้านหน้า ให้ประกอบชิ้นส่วนกลับคืนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์