Skip to main content

ติดตั้งพัดลมด้านหลัง

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งพัดลมด้านหลัง

ในการติดตั้งพัดลมด้านหลัง ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่:

  1. ให้นำบรรจุภัณฑ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุพัดลมด้านหลังตัวใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำพัดลมด้านหลังตัวใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
  2. จัดแนวหมุดบนพัดลมด้านหลังให้ตรงกับรูในตัวเครื่องที่สอดคล้องกัน แล้วหมุนพัดลมด้านหลังไปทางด้านหลังของตัวเครื่องจนกว่าจะยึดเข้าที่
    รูปที่ 1. การติดตั้งพัดลมด้านหลัง
    Rear fan installation

  3. เชื่อมต่อสายพัดลมด้านหลังกับขั้วต่อพัดลมระบบ 4 บนแผงระบบ สำหรับตำแหน่งของขั้วต่อพัดลมระบบ 4 โปรดดู ส่วนประกอบของแผงระบบ

หลังจากติดตั้งพัดลมด้านหลัง ให้ประกอบชิ้นส่วนกลับคืนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์