Skip to main content

ถอดโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อถอดโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID บนแผ่นกั้นลม

ก่อนถอดโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID:
  1. หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้ขยายเซิร์ฟเวอร์ออกจากตู้แร็ค

  2. ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ โปรดดู ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์

ในการถอดโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID ให้ดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่:

  1. ถอดโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID ออกจากสายต่อขยาย
  2. กดแถบบนแผ่นกั้นลมเบาๆ แล้วถอดโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID ออกจากแผ่นกั้นลมตามภาพ
    รูปที่ 1. การถอดโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID
    RAID super capacitor module removal

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID ชุดเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง