Skip to main content

ถอดแผงด้านหน้า

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดแผงด้านหน้า

ก่อนถอดแผงด้านหน้าออก:
 1. หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้ขยายเซิร์ฟเวอร์ออกจากตู้แร็ค

 2. ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ โปรดดู ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์

 3. ถอดแผ่นกั้นอากาศ ดู ถอดแผ่นกั้นอากาศ

 4. ถอดพัดลมด้านหน้า โปรดดู ถอดพัดลมด้านหน้า

 5. ถอดช่องใส่อะแดปเตอร์ PCIe โปรดดู ถอดช่องใส่อะแดปเตอร์ PCIe

ในการถอดแผงด้านหน้าออก ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่:

 1. ถอดสายแผงด้านหน้าออกจากแผงระบบ สำหรับข้อมูลการเดินสายไฟโดยละเอียด โปรดดู แผงด้านหน้า
 2. กดแถบปลดล็อคในทิศทางตามภาพ แล้วดึงแผงด้านหน้าออกจากช่องใส่เฉพาะ
  รูปที่ 1. การถอดแผงด้านหน้า
  Remove the front panel.

 3. นำแผงด้านหน้าออกจากตัวเครื่อง
  หมายเหตุ
  ปรับตำแหน่งสายเคเบิลที่อาจกีดขวางการปฏิบัติงานของคุณ
หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนแผงด้านหน้าอันเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง