Skip to main content

ติดตั้งแผงด้านหน้า

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งแผงด้านหน้า

ในการติดตั้งแผงด้านหน้า ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่:

 1. นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีแผงด้านหน้าใหม่ไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำแผงด้านหน้าใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
 2. เสียบแผงด้านหน้าลงในช่องใส่เฉพาะตามภาพ จากนั้น เลื่อนแผงด้านหน้าลงในช่องใส่อย่างระมัดระวังจนกว่าจะเข้าที่
  รูปที่ 1. การติดตั้งแผงด้านหน้า
  Install the front panel.

 3. เดินสายเคเบิลสองสายของแผงด้านหน้าอย่างระมัดระวังจากแผงด้านหน้าที่ยึดไว้ไปตามด้านหลังของช่องใส่ไดรฟ์จัดเก็บ รัดสายเคเบิลให้เข้าที่ด้วยคลิปใต้พัดลมด้านหน้าหรือฝาครอบพัดลม
  สำคัญ
  ต้องยึดสายเคเบิลของแผงด้านหน้าและสายเคเบิลอื่นๆ ทั้งหมดในพื้นที่ส่วนนี้ให้เข้าที่ด้วยคลิป เพื่อให้สามารถติดตั้งพัดลมหรือปลอกพัดลมเหนือสายเคเบิล
 4. เชื่อมต่อสายเคเบิลของแผงด้านหน้ากับขั้วต่อที่ตรงกันบนแผงระบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู แผงด้านหน้า

หลังจากติดตั้งแผงด้านหน้า ให้ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์