Skip to main content

การส่งคืนอุปกรณ์หรือส่วนประกอบ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนอุปกรณ์หรือส่วนประกอบ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง