Skip to main content

การเดินสายภายใน

ส่วนนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการการเดินสายภายในเมื่อคุณติดตั้งส่วนประกอบบางรายการในเซิร์ฟเวอร์

ในการเชื่อมต่อสาย ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:
  • ปิดเซิร์ฟเวอร์ก่อนเชื่อมต่อหรือถอดสายภายใน

  • อ้างอิงเอกสารที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ภายนอกเพื่อดูคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินสาย เพื่อให้ง่ายขึ้น คุณควรเดินสายก่อนเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเซิร์ฟเวอร์

  • ตัวระบุสายบางสายจะพิมพ์อยู่บนสายที่มาพร้อมกับเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์เสริม ให้ใช้ตัวระบุนั้นเพื่อเชื่อมต่อสายต่างๆ เข้ากับขั้วต่อที่ถูกต้อง