Skip to main content

การเชื่อมต่อสายแหล่งจ่ายไฟแบบถาวร

หัวข้อนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการเดินสายสำหรับแหล่งจ่ายไฟแบบถาวร

หมายเหตุ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไม่ถูกหนีบและไม่บดบังขั้วต่อหรือกีดขวางส่วนประกอบใดๆ บนแผงระบบ

  • ดูให้แน่ใจว่าสายที่เกี่ยวข้องสอดผ่านคลิปรัดสายเคเบิล

  • 1: เชื่อมต่อกับขั้วต่อไฟฟ้าบนแผงระบบ

  • 2

    : เชื่อมต่อกับขั้วต่อไฟฟ้าของไมโครโปรเซสเซอร์บนแผงระบบ

ดูขั้วต่อของแผงระบบ

รูปที่ 1. การเชื่อมต่อสายแหล่งจ่ายไฟแบบถาวร
การเชื่อมต่อสายแหล่งจ่ายไฟแบบถาวร