Skip to main content

การเชื่อมต่อสาย HDD แบบ Hot-swap: ตัวควบคุม ServeRAID SAS/SATA และแหล่งจ่ายไฟแบบคงที่

  • 1: เสียบเข้ากับขั้วต่อพลังงานแบ็คเพลนบนแผงระบบและขั้วต่อพลังงานบนแบ็คเพลนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

  • 2: เสียบเข้ากับขั้วต่อ 0 บนตัวควบคุม ServeRAID SAS/SATA และขั้วต่อ Mini-SAS บนแบ็คเพลนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

หมายเหตุ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไม่ถูกหนีบและไม่บดบังขั้วต่อหรือกีดขวางส่วนประกอบใดๆ บนแผงระบบ

  • ดูให้แน่ใจว่าสายที่เกี่ยวข้องสอดผ่านคลิปรัดสายเคเบิล

รูปที่ 1. การเชื่อมต่อสาย HDD แบบ Hot-swap: ขนาด 2.5 นิ้ว ตัวควบคุม ServeRAID SATA/SATA ติดตั้งทางด้านขวา
การเชื่อมต่อสาย HDD แบบ Hot-swap: ขนาด 2.5 นิ้ว ตัวควบคุม ServeRAID SATA/SATA ติดตั้งทางด้านขวา

รูปที่ 2. การเชื่อมต่อสาย HDD แบบ Hot-swap: ขนาด 2.5 นิ้ว ตัวควบคุม ServeRAID SATA/SATA ติดตั้งทางด้านซ้าย
การเชื่อมต่อสาย HDD แบบ Hot-swap: ขนาด 2.5 นิ้ว ตัวควบคุม ServeRAID SATA/SATA ติดตั้งทางด้านขวา

รูปที่ 3. การเชื่อมต่อสาย HDD แบบ Hot-swap: ขนาด 3.5 นิ้ว ตัวควบคุม ServeRAID SATA/SATA ติดตั้งทางด้านขวา
การเชื่อมต่อสาย HDD แบบ Hot-swap: ขนาด 3.5 นิ้ว ตัวควบคุม ServeRAID SATA/SATA ติดตั้งทางด้านขวา

รูปที่ 4. การเชื่อมต่อสาย HDD แบบ Hot-swap: ขนาด 3.5 นิ้ว ตัวควบคุม ServeRAID SATA/SATA ติดตั้งทางด้านซ้าย
การเชื่อมต่อสาย HDD แบบ Hot-swap: ขนาด 3.5 นิ้ว ตัวควบคุม ServeRAID SATA/SATA ติดตั้งทางด้านซ้าย