Skip to main content

การเชื่อมต่อโมดูล USB ด้านหน้าและสายแผงข้อมูลของตัวดำเนินการ

หัวข้อนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการเดินสายภายในสำหรับโมดูล USB ด้านหน้าและแผงข้อมูลของตัวดำเนินการ

หมายเหตุ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไม่ถูกหนีบและไม่บดบังขั้วต่อหรือกีดขวางส่วนประกอบใดๆ บนแผงระบบ

  • ดูให้แน่ใจว่าสายที่เกี่ยวข้องสอดผ่านคลิปรัดสายเคเบิล

  • 1: กดสลักปลดล็อคและเสียบเข้ากับขั้วต่อ USB ด้านหน้าบนแผงระบบ

  • 2

    : กดสลักปลดล็อคทั้งสองด้านและเสียบเข้ากับขั้วต่อสายแผงข้อมูลของตัวดำเนินการบนแผงระบบ
รูปที่ 1. การเชื่อมต่อสายแผงข้อมูลของตัวดำเนินการ
การเชื่อมต่อสายแผงข้อมูลของตัวดำเนินการ