Skip to main content

คำแนะนำสำหรับคู่ค้าธุรกิจ

หัวข้อนี้ให้ข้อมูลคำแนะนำสำหรับคู่ค้าธุรกิจเกี่ยวกับการตรวจสอบอุปกรณ์ที่เพิ่งติดตั้งใหม่ โดยใช้การทดสอบขีดความสามารถ Dynamic System Analysis (DSA)

นอกเหนือจากคำแนะนำต่างๆ ภายในบทนี้ ซึ่งครอบคลุมการติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เสริม การอัปเดตเฟิร์มแวร์และโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ และการดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ คู่ค้าธุรกิจจะต้องดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. หลังจากได้ยืนยันแล้วว่าเซิร์ฟเวอร์เริ่มต้นการทำงานอย่างถูกต้อง จดจำอุปกรณ์ที่ติดตั้งใหม่ได้ และไม่มีไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดติดสว่าง ให้เรียกใช้การทดสอบขีดความสามารถ DSA สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ DSA ให้ดู Dynamic System Analysis
  2. ปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์และเริ่มระบบของเซิร์ฟเวอร์ใหม่ซ้ำๆ หลายครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์มีการกำหนดค่าถูกต้อง และทำงานร่วมกับอุปกรณ์ที่ติดตั้งใหม่ได้อย่างถูกต้อง
  3. บันทึกข้อมูลบันทึก DSA เป็นไฟล์และส่งกลับมายัง Lenovo ดูการส่งข้อมูล DSA ไปยัง Lenovo
  4. ในการจัดส่งเซิร์ฟเวอร์ ให้นำเซิร์ฟเวอร์ใส่ลงในบรรจุภัณฑ์เดิมที่ไม่ได้รับความเสียหาย จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดส่งของ Lenovo

ข้อมูลสนับสนุนสำหรับคู่ค้าธุรกิจสามารถดูได้ที่ เว็บไซต์ PartnerWorld