Skip to main content

วิธีส่งข้อมูล DSA

คุณสามารถใช้ Enhanced Customer Data Repository เพื่อส่งข้อมูลการวินิจฉัยไปยัง IBM

ก่อนที่คุณจะส่งข้อมูลการวินิจฉัยไปยัง IBM โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานที่ เว็บไซต์ Enhanced Customer Data Repository

คุณสามารถใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ส่งข้อมูลการวินิจฉัย: