Skip to main content

ติดตั้งอะแดปเตอร์การขยาย I/O

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งอุปกรณ์เสริมอะแดปเตอร์การขยาย I/O

ก่อนจะติดตั้งอะแดปเตอร์การขยาย I/O ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 2. ค่อยๆ วางโหนดคอมพิวท์ ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป้องกันไฟฟ้าสถิต โดยจัดวางโหนดคอมพิวท์ ให้ฝาครอบหันเข้าหาคุณ
 3. ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์ (ดู ถอดฝาครอบด้านบน)

ส่วนประกอบนี้สามารถติดตั้งเป็นอุปกรณ์เสริม หรือเป็น CRU ก็ได้ โดยขั้นตอนการติดตั้งจะเหมือนกันทั้งการติดตั้งเป็นอุปกรณ์เสริมและ CRU

Flex System PCIe Expansion Node เสริมรองรับอะแดปเตอร์ PCIe และอะแดปเตอร์การขยาย I/O เพิ่มเติม เพื่อมอบทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับคุณในการเพิ่มและกำหนดความสามารถของโหนดคอมพิวท์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ โหนดขยาย PCIe

ข้อควรสนใจ
เมื่อติดตั้งอะแดปเตอร์ I/O ลงในขั้วต่อการขยาย I/O ชุดใดก็ตาม ให้ตรวจสอบจำนวนภายใน Hexagon และ Pentagon ของขั้วต่อการขยาย I/O (ดูรายละเอียดจากป้ายการบริการที่ด้านบนฝาครอบโหนดคอมพิวท์) นั้นสอดคล้องกับรูปทรงและหมายเลขเฉพาะของช่องใส่โมดูล I/O บนตัวเครื่อง Flex (ดูรายละเอียดจากป้ายการบริการที่ด้านหลังตัวเครื่อง) หากค่าความสัมพันธ์นี้ไม่ถูกต้อง อาจส่งผลให้การสื่อสารกับตัวเครื่องล้มเหลวได้
รูปที่ 1. ป้ายการบริการที่ด้านหลังของตัวเครื่อง
Service labeling on the rear of the chassis
รูปที่ 2. ตำแหน่งหมายเลข Hexagon และ Pentagon บนขั้วต่อการขยาย I/O
Hexagon and Pentagon number location on the I/O expansion connector

ในการติดตั้งอะแดปเตอร์การขยาย I/O ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได้ที่:
รูปที่ 3. การติดตั้งอะแดปเตอร์การขยาย I/O
I/O expansion adapter installation

 1. ค้นหาตำแหน่งขั้วต่อการขยาย I/O
 2. ถอดฝาครอบส่วนขยายออกจากขั้วต่อ หากมี
 3. นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีอะแดปเตอร์การขยายไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนตัวเครื่อง Lenovo Flex System หรือพื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนส่วนประกอบของแร็คที่เดินสายดินอื่นๆ แล้วจึงถอดอะแดปเตอร์การขยายออกจากบรรจุภัณฑ์
 4. หมุนคลิปยึดออกด้านนอก
 5. จัดแนวขั้วต่อบนอะแดปเตอร์การขยายให้ตรงกับขั้วต่อการขยาย I/O และหมุดปรับแนวบนแผงระบบ จากนั้นกดอะแดปเตอร์ลงในขั้วต่อการขยาย I/O
 6. ใช้แรงดันบริเวณตำแหน่งที่ระบุ เพื่อดันอะแดปเตอร์การขยายเข้ากับขั้วต่อและหมุดปรับแนว
 7. ปิดสลักยึดเพื่อยึดอะแดปเตอร์ไว้กับที่
หลังจากติดตั้งอะแดปเตอร์การขยาย I/O แล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท์ (ดู ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท์)

 2. ติดตั้งโหนดคอมพิวท์ในตัวเครื่อง (ดู ติดตั้งโหนดคอมพิวท์ ในตัวเครื่อง )

 3. ดูเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์และข้อมูลการกำหนดค่าที่ให้มาพร้อมกับอะแดปเตอร์การขยาย