Skip to main content

ติดตั้งแบ็คเพลน M.2

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งแบ็คเพลน M.2

ก่อนจะติดตั้งแบ็คเพลน M.2 ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

  2. หากจำเป็น ดูที่ ติดตั้งไดรฟ์ M.2 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งไดรฟ์ M.2 ในแบ็คเพลน M.2
  3. หากโหนดคอมพิวท์ติดตั้งอยู่ในตัวเครื่อง ให้ถอดออก (ดูคำแนะนำได้ที่ ถอดโหนดคอมพิวท์)
  4. ค่อยๆ วาง Compute Node ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป้องกันไฟฟ้าสถิต โดยจัดวางด้านขวาของ Compute Node หันเข้าหาคุณ
  5. ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวเตอร์ (ดูคำแนะนำได้ที่ ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์)

ในการติดตั้งแบ็คเพลน M.2 ให้ปฏิบัติขั้นตอนต่อไปนี้:

รูปที่ 1. การติดตั้งแบ็คเพลน M.2
Graphic illustrating installing the M.2 backplane to system board

จัดแนวส่วนเปิดบนแบ็คเพลน M.2 ให้ตรงกับหมุดนำร่องบนแผงระบบและหมุดหัว T บนตัวครอบ Storage จากนั้น เสียบแบ็คเพลนลงในขั้วต่อของแผงระบบ กดลงบนแบ็คเพลน M.2 เพื่อให้ยึดเข้าที่อย่างแน่นหนา
หลังจากที่คุณติดตั้งแบ็คเพลน M.2 แล้ว ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท์ลงบนโหนดคอมพิวท์ (ดูคำแนะนำได้ที่ ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท์)
  2. ติดตั้งโหนดคอมพิวท์ ในตัวเครื่อง (ดูคำแนะนำได้ที่ ติดตั้งโหนดคอมพิวท์)
  3. ดูเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์และข้อมูลการกำหนดค่าที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์แบ็คเพลน M.2

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube