Skip to main content

FQXPMCL0002K: ไม่สามารถอ่านลายเซ็น Deployment Manager จาก USB

ไม่สามารถอ่านลายเซ็น Deployment Manager จาก USB

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อ USB เสมือนทำงานถูกต้อง
  2. รีสตาร์ท BMC ผ่านทางการตั้งค่า BMC ภายใต้ UEFI Setup บนแผงด้านซ้ายของ LXPM
  3. ดำเนินการรีเซ็ต AC หากข้อผิดพลาดยังคงอยู่
    หมายเหตุ
    เมื่อรีเซ็ต AC ใหม่ หลังจากปิด AC ให้รอสองสามนาทีก่อนที่จะเปิด AC เปิดระบบโฮสต์หลังจากหลังจากส่งคืนกำลังไฟ AC แล้ว
  4. ลองฟังก์ชันการโคลนใหม่อีกครั้ง