Skip to main content

FQXPMUP0002K : แพคเกจที่เลือกเข้ากันไม่ได้

แพคเกจที่เลือกเข้ากันไม่ได้

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

  1. ปฏิบัติตามพร้อมท์ให้อัปเดตเฟิร์มแวร์แต่ละแพคเกจ
  2. หากข้อผิดพลาดยังคงเกิดขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการเพื่อขอการสนับสนุน