Skip to main content

FQXPMCL0004K : การติดต่อ BMC สำเร็จ ชื่อไดรฟ์ข้อมูลไม่ตรงกัน

การติดต่อ BMC สำเร็จ ชื่อไดรฟ์ข้อมูลไม่ตรงกัน

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

  1. รีสตาร์ท BMC ผ่านทางการตั้งค่า BMC ภายใต้ UEFI Setup บนแผงด้านซ้ายของ LXPM
  2. ดำเนินการรีเซ็ต AC หากข้อผิดพลาดยังคงอยู่
    หมายเหตุ
    เมื่อรีเซ็ต AC ใหม่ หลังจากปิด AC ให้รอสองสามนาทีก่อนที่จะเปิด AC เปิดระบบโฮสต์หลังจากหลังจากส่งคืนกำลังไฟ AC แล้ว
  3. ลองฟังก์ชันการโคลนใหม่อีกครั้ง