Skip to main content

FQXPMUP0001K : การกำหนดค่าของระบบไม่ตรงกับข้อกำหนดเบื้องต้น

การกำหนดค่าของระบบไม่ตรงกับข้อกำหนดเบื้องต้น

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

  1. ปฏิบัติตามพร้อมท์ให้อัปเดตเฟิร์มแวร์และลองอัปเดตใหม่อีกครั้ง
  2. หากข้อผิดพลาดยังคงเกิดขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการเพื่อขอการสนับสนุน