Skip to main content

FQXPMUP0208M : ไม่สามารถดำเนินการคำสั่งรีบูต BMC

ไม่สามารถดำเนินการคำสั่งรีบูต BMC

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้

  1. รีสตาร์ท BMC ผ่านทางการตั้งค่า BMC ภายใต้ UEFI Setup บนแผงด้านซ้ายของ LXPM
  2. ดำเนินการรีเซ็ต AC หากข้อผิดพลาดยังคงอยู่
    หมายเหตุ
    เมื่อดำเนินการรีเซ็ต AC หลังจากปิด AC ให้รอสองสามวินาทีก่อนเปิด AC เปิดระบบโฮสต์หลังจากหลังจากส่งคืนกำลังไฟ AC แล้ว
  3. หากข้อผิดพลาดยังคงเกิดขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการเพื่อขอการสนับสนุน