Skip to main content

FQXPMVD0002H : ไม่สามารถอัพเดตข้อมูล VPD

ไม่สามารถอัพเดตข้อมูล VPD

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

  1. กดปุ่ม “อัปเดต” บนหน้าการอัปเดต VPD
  2. ดำเนินการรีเซ็ต AC หากขั้นตอนที่ 1 ไม่สำเร็จ
    หมายเหตุ
    เมื่อดำเนินการรีเซ็ต AC หลังจากปิด AC ให้รอสองสามวินาทีก่อนเปิด AC เปิดระบบโฮสต์หลังจากหลังจากส่งคืนกำลังไฟ AC แล้ว
  3. หากข้อผิดพลาดยังคงเกิดขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการเพื่อขอการสนับสนุน