Skip to main content

FQXSFIO0011M : เกิดข้อผิดพลาดของพาริตี้ PCIe ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ที่บัส [arg1] อุปกรณ์ [arg2] ฟังก์ชัน [arg3] ID ผู้แทนจำหน่ายสำหรับอุปกรณ์คือ [arg4] และ ID อุปกรณ์คือ [arg5] หมายเลขช่องเสียบคือ [arg6]

เกิดข้อผิดพลาดของพาริตี้ PCIe ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ที่บัส [arg1] อุปกรณ์ [arg2] ฟังก์ชัน [arg3] ID ผู้แทนจำหน่ายสำหรับอุปกรณ์คือ [arg4] และ ID อุปกรณ์คือ [arg5] หมายเลขช่องเสียบคือ [arg6]

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

 1. ไปที่เว็บไซต์บริการสนับสนุนของ Lenovo เพื่อดูไดรเวอร์อุปกรณ์ที่ใช้ได้ การอัปเดตเฟิร์มแวร์ เวอร์ชันของข้อมูลด้านบริการสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดนี้ โหลดไดรเวอร์อุปกรณ์และการปรับปรุงเฟิร์มแวร์ที่จำเป็นใหม่
 2. หากโหนดนี้และ/หรือสายที่เชื่อมต่ออยู่เพิ่งได้รับการติดตั้ง ย้าย เข้ารับบริการ หรืออัปเกรด
  1. เสียบอะแดปเตอร์และสายที่เชื่อมต่อใหม่
  2. โหลดไดรเวอร์อุปกรณ์ใหม่
  3. หากระบบไม่รู้จักอุปกรณ์ อาจจำเป็นต้องกำหนดค่าช่องเสียบ Gen1 หรือ Gen2 ใหม่ การตั้งค่า Gen1/Gen2 สามารถกำหนดค่าได้ผ่านทาง F1 Setup -> System Settings -> Devices and I/O Ports -> PCIe Gen1/Gen2/Gen3 Speed Selection หรือ ยูทิลิตี OneCLI
  4. หากมีการรายงานข้อผิดพลาด PCIe ในช่องเสียบที่สองภายในโหนดเดียวกัน โปรดตรวจสอบว่ามีการดำเนินขั้นตอน a, b และ c ข้างต้นสำหรับอะแดปเตอร์นั้นก่อนที่จะดำเนินการต่อ
 3. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
 4. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo