Skip to main content

FQXSFMA0004N: ตรวจไม่พบหน่วยความจำระบบ [arg1]

ตรวจไม่พบหน่วยความจำระบบ [arg1]

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ตรวจสอบว่ามี DIMM ที่รองรับอย่างน้อยหนึ่งตัวติดตั้งอยู่ในลำดับการรวบรวมที่ถูกต้อง
  2. หากระบบมี Light Path ให้ตรวจสอบว่าไฟ LED แสดงขั้วต่อ DIMM ติดสว่างหรือไม่ และหากพบ ให้ติดตั้ง DIMM ใหม่ หรือจะทำขั้นตอนนี้โดยใช้ XCC GUI ก็ได้ (เช่น หาก Light Path ไม่พร้อมใช้งาน)
  3. สลับช่องเสียบ DIMM เมื่อมี DIMM ที่พร้อมใช้งานมากกว่าหนึ่งตัวอยู่ในระบบ
  4. หากมีการอัปเกรด DIMM ก่อนที่จะเกิดปัญหา ให้อัปเดต UEFI โดยใช้การกำหนดค่าอื่นหรือการกำหนดค่าขั้นต่ำ
  5. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  6. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo