Skip to main content

FQXSFSM0004M : เกิดความล้มเหลวในการติดต่อ XCC

เกิดความล้มเหลวในการติดต่อ XCC

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. เริ่มต้นระบบ AC ใหม่
  2. ตรวจสอบว่า XCC และ UEFI FW ทำงานในระดับความเข้ากันได้เดียวกัน
  3. ตรวจดูเว็บไซต์บริการสนับสนุนของ Lenovo สำหรับข่าวสารด้านบริการที่นำมาใช้ได้ หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดนี้
  4. แฟลชเฟิร์มแวร์ XCC อีกครั้ง
  5. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  6. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo