Skip to main content

FQXSFPU4045G : ไม่มีการยืนยัน Physical Presence ยกเลิกการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ TPM

ไม่มีการยืนยันสถานะทางกายภาพยกเลิกการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ TPM

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ