Skip to main content

A0201200B : ประกาศการขึ้นสูงของแรงดันไฟฟ้าที่ระบุสูงกว่าระดับไม่สามารถกู้คืนได้แล้ว

ประกาศการขึ้นสูงของแรงดันไฟฟ้าที่ระบุสูงกว่าระดับไม่สามารถกู้คืนได้แล้ว

สูงกว่า Non_Recoverable - ขึ้นสูง

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ใช่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. หากเซนเซอร์ที่ระบุคือ VDD_33_RUN, VDD_5_DUAL หรือ VDD_5_RUN ให้เปลี่ยนแผงระบบใหม่ (เฉพาะช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรมเท่านั้น)
  2. หากเซนเซอร์ที่ระบุคือ P12V_RUN ให้ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ BMC สำหรับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาแหล่งจ่ายไฟ และแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
  3. หากยังพบปัญหาอยู่ ให้เปลี่ยนแผงระบบใหม่ (เฉพาะช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรมเท่านั้น)
  4. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงจากเว็บอินเทอร์เฟซ BMC แล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo (https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider)