Skip to main content

A02810407 : ยกเลิกการประกาศการขึ้นสูงของแรงดันไฟฟ้าที่ระบุสูงกว่าระดับไม่ร้ายแรงแล้ว

ยกเลิกการประกาศการขึ้นสูงของแรงดันไฟฟ้าที่ระบุสูงกว่าระดับไม่ร้ายแรงแล้ว

สูงกว่าระดับไม่ร้ายแรง - ขึ้นสูง

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ไม่ต้องดำเนินการ