Skip to main content

A1B6F0200 : ประกาศว่ามีการเชื่อมต่อสายที่ระบุแล้ว

ประกาศว่ามีการเชื่อมต่อสายที่ระบุแล้ว

เชื่อมต่อสาย/การเชื่อมต่อระหว่างกันแล้ว

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ไม่ต้องดำเนินการ