Skip to main content

A0B8B0206 : ยกเลิกประกาศการลดความซ้ำซ้อนของ Cooling_Status จาก Fully Redundant

ยกเลิกประกาศการลดความซ้ำซ้อนของ Cooling_Status จาก Fully Redundant

ลดความซ้ำซ้อนจาก Fully Redundant

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ไม่ต้องดำเนินการ