Skip to main content

A080B1001 : ประกาศการสูญเสียการสำรองแหล่งจ่ายไฟที่ระบุแล้ว

ประกาศการสูญเสียการสำรองแหล่งจ่ายไฟที่ระบุแล้ว

สูญเสียการสำรอง

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. ตรวจสอบไฟ LED ของแหล่งจ่ายไฟทั้งสองชุด
  2. ถ้าไฟ AC LED ไม่สว่าง ให้ตรวจสอบสายไฟและแรงดันไฟฟ้าขาเข้า
  3. ถ้าไฟ DC LED ไม่สว่าง ให้ถอดแหล่งจ่ายไฟ แล้วติดตั้งใหม่
  4. ถ้าไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดสว่าง ให้เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ
  5. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงจากเว็บอินเทอร์เฟซ BMC แล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo (https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider)