Skip to main content

A1B6F1001 : ประกาศข้อผิดพลาดในการกำหนดค่าประเภทพัดลมแล้ว

ประกาศข้อผิดพลาดในการกำหนดค่าประเภทพัดลมแล้ว

ข้อผิดพลาดในการกำหนดค่า

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. ถอดปลั๊กไฟออกจากตัวเครื่อง และตรวจสอบว่าเชื่อมต่อพัดลมกับแผงพัดลมถูกต้องหรือไม่
  2. ตรวจสอบว่าประเภทพัดลมที่ใช้ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎทางเทคนิคของพัดลมระบบหรือไม่
  3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงจากคอนโซลการจัดการแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo (https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider)