Skip to main content

ติดตั้งแผ่นกั้นลม

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งแผ่นกั้นลม

เกี่ยวกับงานนี้

S033
240VA shock hazard
ข้อควรระวัง

มีพลังงานที่เป็นอันตราย แรงดันไฟฟ้าที่มีพลังงานที่เป็นอันตรายอาจทำให้เกิดความร้อนเมื่อลัดวงจรกับโลหะ ซึ่งอาจทำให้เกิดการกระเด็นของเม็ดโลหะ การลวก หรือทั้งสองอย่าง

S017
moving parts
ข้อควรระวัง
มีใบพัดลมที่เคลื่อนไหวและเป็นอันตรายอยู่ใกล้เคียง ให้นิ้วและอวัยวะส่วนอื่นอยู่ห่างจากชิ้นส่วนต่างๆ เสมอ
ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน
หมายเหตุ
แผ่นกั้นลมในภาพเป็นแผ่นกั้นลมมาตรฐาน วิธีการติดตั้งจะเหมือนกันสำหรับแผ่นกั้นลม GPU สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ติดตั้งอะแดปเตอร์ GPU

 1. ดู กฎทางเทคนิค เพื่อเลือกแผ่นกั้นลมที่เหมาะสมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
 2. (เสริม) หากมีการติดตั้งตัวระบายความร้อนมาตรฐาน 1U หรือตัวระบายความร้อนประสิทธิภาพสูงรูปตัว T ให้ติดตั้งตัวกรองแผ่นกั้นลมเพื่อเติมช่องว่างระหว่างตัวระบายความร้อนและแผ่นกั้นลม
  หมายเหตุ
  ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงภาพแผ่นกั้นลมคว่ำลง
  รูปที่ 1. การติดตั้งตัวกรองแผ่นกั้นลม
  Installation of the standard air baffle filler

 3. จัดแนวแถบทั้งสองข้างของแผ่นกั้นลมให้ตรงกับช่องที่สอดคล้องกันทั้งสองข้างของตัวเครื่อง จากนั้น ลดระดับแผ่นกั้นลมให้เข้าไปในตัวเครื่อง แล้วกดแผ่นกั้นลมลงจนกว่าจะยึดเข้าที่
  รูปที่ 2. การติดตั้งแผ่นกั้นลมมาตรฐาน
  Installation of the standard air baffle