Skip to main content

ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์กลาง

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งตัวครอบไดรฟ์กลาง

เกี่ยวกับงานนี้

เซิร์ฟเวอร์บางรุ่นจะรองรับหนึ่งในตัวครอบไดรฟ์กลางดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์

ประเภทตัวครอบไดรฟ์ประเภทแบ็คเพลน
ตัวครอบไดรฟ์ตรงกลางขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง

 • แบ็คเพลน SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง สองตัว

 • แบ็คเพลน NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง สองตัว

ตัวครอบไดรฟ์ตรงกลางขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง

แบ็คเพลน SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง หนึ่งตัว
ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

 • รองรับตัวครอบไดรฟ์กลางบนเซิร์ฟเวอร์บางรุ่นที่มีข้อจำกัดด้านความร้อน ดู กฎการระบายความร้อน เพื่อให้แน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์อยู่ภายใต้อุณหภูมิโดยรอบที่กำหนด และมีการใช้ตัวระบายความร้อนและพัดลมระบบที่ถูกต้อง หากมีความจำเป็น ให้เปลี่ยนตัวระบายความร้อนหรือพัดลมระบบก่อน

 • หากคุณจะอัปเกรดเซิร์ฟเวอร์ให้เป็นการกําหนดค่า NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 32 ช่อง ให้เปลี่ยนโครงยึดผนังสำหรับสายก่อน โปรดดู (สำหรับ NVMe 32 ช่อง) เปลี่ยนโครงยึดผนังสำหรับสาย

ขั้นตอน

 1. เชื่อมต่อสายกับแบ็คเพลน
 2. ติดตั้งแบ็คเพลนลงบนตัวครอบไดรฟ์กลาง
  รูปที่ 1. การติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์กลางขนาด 2.5 นิ้ว
  Installing the 2.5-inch middle drive backplane

  1. จัดแนวด้านล่างของแบ็คเพลนให้ตรงกับสลักเกลียวที่ด้านล่างของตัวครอบไดรฟ์ แล้ววางแบ็คเพลนลงในตัวครอบไดรฟ์
  2. ดันด้านบนของแบ็คเพลนไดรฟ์เข้าไปจนกว่าจะเข้าที่พอดี ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูบนแบ็คเพลนเคลื่อนผ่านหมุดบนตัวครอบไดรฟ์ และสลักปลดล็อคยึดแบ็คเพลนจนเข้าที่
  รูปที่ 2. การติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์กลางขนาด 3.5 นิ้ว
  Installing the 3.5-inch middle drive backplane

  1. จัดแนวด้านล่างของแบ็คเพลนให้ตรงกับสลักเกลียวที่ด้านล่างของตัวครอบไดรฟ์ แล้ววางแบ็คเพลนลงในตัวครอบไดรฟ์
  2. ดันด้านบนของแบ็คเพลนไปข้างหน้าเพื่อให้รูบนแบ็คเพลนเคลื่อนผ่านหมุดบนตัวครอบไดรฟ์ และปิดสลักปลดล็อคยึดแบ็คเพลนจนเข้าที่
 3. ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์กลางและไดรฟ์
  หมายเหตุ
  • ภาพประกอบแสดงการติดตั้งตัวครอบไดรฟ์กลางขนาด 2.5 นิ้ว การติดตั้งแบ็คเพลนบนตัวครอบไดรฟ์กลางขนาด 3.5 นิ้ว จะมีขั้นตอนที่เหมือนกัน

  • หากจำเป็นต้องเดินสายลอดใต้ตัวครอบตรงกลาง ให้เดินสายก่อนติดตั้งตัวครอบตรงกลาง

  รูปที่ 3. การติดตั้งตัวครอบไดรฟ์กลางและไดรฟ์
  Installing the middle drive and drives

  1. จัดแนวหมุดบนตัวครอบกลางให้ตรงช่องบนตัวเครื่อง
  2. วางตัวครอบไดรฟ์ให้เข้าที่
  3. ติดตั้งไดรฟ์ลงในตัวครอบไดรฟ์กลาง โปรดดู ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap
  4. หมุนที่จับเพื่อปิด
 4. เชื่อมต่อสายจากแบ็คเพลนเข้ากับแผงระบบหรืออะแดปเตอร์ RAID/HBA ดู การเดินสายภายใน