Skip to main content

ติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID (เรียกว่า Supercap)

ตำแหน่งของโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID จะแตกต่างกันออกไปตามการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ของเซิร์ฟเวอร์
รูปที่ 1. บนตัวเครื่อง


รูปที่ 2. บนแผ่นกั้นลมมาตรฐาน


รูปที่ 3. บนแผ่นกั้นลม GPU


รูปที่ 4. บนตัวครอบไดรฟ์กลางขนาด 2.5 นิ้ว


หมายเหตุ
ไม่รองรับตัวยึด Supercap บนตัวเครื่องหากติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว 12 ชุด ที่มีตัวขยาย