Skip to main content

ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

 • รองรับตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังบนเซิร์ฟเวอร์บางรุ่นที่มีข้อจำกัดด้านความร้อน ดู กฎการระบายความร้อน เพื่อให้แน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์อยู่ภายใต้อุณหภูมิโดยรอบที่กำหนด และมีการใช้ตัวระบายความร้อนและพัดลมระบบที่ถูกต้อง หากมีความจำเป็น ให้เปลี่ยนตัวระบายความร้อนหรือพัดลมระบบก่อน

ขั้นตอน

 1. (เสริม) หากโครงยึดผนังด้านหลังที่มีอยู่ไม่มีตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง ให้เปลี่ยนเป็นโครงยึดผนังด้านหลังที่มาพร้อมกับตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง โปรดดู เปลี่ยนโครงยึดผนังด้านหลัง
 2. ติดตั้งโครงยึดตัวยกหรือแผงครอบโครงยึดตัวยกที่ต้องการ โปรดดู ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe และส่วนประกอบตัวยก
 3. ติดตั้งแบ็คเพลนที่ตัวครอบไดรฟ์
  รูปที่ 1. การติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง
  Installing the 4 x 2.5-inch rear drive backplane

  รูปที่ 2. การติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง
  Installing the 8 x 2.5-inch rear drive backplane
  รูปที่ 3. การติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว 2 ช่อง
  Installing the 2 x 3.5-inch rear drive backplane

  รูปที่ 4. การติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง
  Installing the 4 x 3.5-inch rear drive backplane
 4. ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง
  รูปที่ 5. การติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด

  รูปที่ 6. การติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุด
  Installing the 4 x 3.5-inch reard rive cage
  รูปที่ 7. การติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว 2 ชุด

  รูปที่ 8. การติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว 4 ชุด
  Installing the 4 x 3.5-inch reard rive cage
 5. (เสริม) หากคุณจะติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง ให้ติดตั้งโครงรองรับฝาครอบด้านบน
  รูปที่ 9. การติดตั้งโครงยึดรองรับฝาครอบด้านบน
  Installing the top cover support bracket
 6. เชื่อมต่อสายเข้ากับแบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหลัง ดู การเดินสายภายใน
 7. ติดตั้งไดรฟ์หรือแผงครอบไดรฟ์เข้ากับตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง ดู ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap