Skip to main content

ติดตั้งแบ็คเพลน M.2

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งแบ็คเพลน M.2

เกี่ยวกับงานนี้

ตําแหน่งของโมดูล M.2 1 จะแตกต่างกันไปตามการกําหนดค่าฮาร์ดแวร์ของเซิร์ฟเวอร์ หัวข้อนี้ใช้แบ็คเพลน M.2 บนแผ่นกั้นลมมาตรฐานเป็นตัวอย่างสำหรับภาพประกอบการติดตั้ง ขั้นตอนการติดตั้งจะเหมือนกันสำหรับแผ่นกั้นลมอื่นๆ
ตารางที่ 1. ตำแหน่งโมดูล M.2
รูปที่ 1. บนแผ่นกั้นลมมาตรฐาน
รูปที่ 2. บนแผ่นกั้นลม GPU
รูปที่ 3. บนตัวครอบไดรฟ์ตรงกลางขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง
รูปที่ 4. บนตัวครอบไดรฟ์ตรงกลางขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง
ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

หมายเหตุ
แบ็คเพลน M.2 ของคุณอาจดูแตกต่างจากภาพประกอบต่อไปนี้ แต่มีวิธีติดตั้งนั้นเหมือนกัน
รูปที่ 5. การติดตั้งแบ็คเพลน M.2
Install the M.2 backplane into the tray.

 1. เปิดคลิปยึดบนแผ่นกั้นอากาศ
 2. เสียบแบ็คเพลน M.2 ลงในถาดโดยทำมุมประมาณ 30 องศา
 3. หมุนแบ็คเพลน M.2 ในทิศทางลงจนกว่าจะเข้าที่
 4. ปิดคลิปยึด
 5. ขันสกรูเพื่อยึดแบ็คเพลน M.2 ให้แน่น
 6. ต่อสายเข้ากับแบ็คเพลน M.2
 7. ขันสกรูที่ยึดสายสัญญาณ M.2 เข้ากับแบ็คเพลน M.2
 8. ต่อสายทั้งหมดเข้ากับแผงระบบ ดู ไดรฟ์ M.2