Skip to main content

ติดตั้งอะแดปเตอร์ GPU

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งอะแดปเตอร์ GPU

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

 • รองรับอะแดปเตอร์ GPU บนเซิร์ฟเวอร์บางรุ่นโดยมีข้อกำหนดด้านความร้อน ดู กฎการระบายความร้อน เพื่อให้แน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์อยู่ภายใต้อุณหภูมิโดยรอบที่กำหนด และมีการใช้แผ่นกั้นลม ตัวระบายความร้อน และพัดลมระบบที่ถูกต้อง หากมีความจำเป็น ให้เปลี่ยนตัวระบายความร้อนหรือพัดลมระบบก่อน

แผ่นกั้นลมอะแดปเตอร์ GPU ที่รองรับ
รูปที่ 1. แผ่นกั้นลมมาตรฐาน

ความยาวครึ่งหนึ่ง, แบบโลว์โปรไฟล์, แบบกว้างปกติ:

 • NVIDIA Tesla T4

 • NVIDIA Quadro P620

 • NVIDIA A2

รูปที่ 2. แผ่นกั้นลม GPU

ความสูงปกติ, ความยาวปกติ, กว้างสองเท่า:

 • NVIDIA Tesla V100S

 • NVIDIA A100

 • NVIDIA A30

 • NVIDIA A40

 • NVIDIA A16

 • NVIDIA Quadro RTX 6000

 • NVIDIA Quadro RTX A6000

 • AMD Instinct MI210

 • NVIDIA A800

ความสูงปกติ, ความยาวปกติ, ความกว้างปกติ: NVIDIA A10

หมายเหตุ
 • อะแดปเตอร์ GPU ทั้งหมดที่จะติดตั้งต้องเหมือนกัน

 • หากมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ GPU ความกว้างสองเท่าในช่องเสียบ 5, 7 หรือ 2 ช่องเสียบ 4, 8 หรือ 1 ที่อยู่ติดกันตามลำดับจะไม่สามารถใช้งานได้

 • หากมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ GPU 150W ความกว้างปกติในช่องเสียบ PCIe 1, 4 หรือ 7 ช่องเสียบที่อยู่ติดกัน 2, 5 หรือ 8 ตามลําดับ จะไม่สามารถติดตั้งกับอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตขนาด 100GbE หรือสูงกว่าได้

 • ดูกฎการระบายความร้อนของ GPU ที่รองรับได้ที่ กฎการระบายความร้อน

รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. ค้นหาช่องเสียบ PCIe ที่เหมาะสมสำหรับอะแดปเตอร์ GPU โปรดดู ช่องเสียบ PCIe และอะแดปเตอร์ PCIe
 2. ติดตั้งอะแดปเตอร์ GPU เข้ากับช่องเสียบ PCIe บนการ์ดตัวยก
  รูปที่ 3. การติดตั้งอะแดปเตอร์ GPU
  Installing the GPU adapter

  1. เปิดสลักสีน้ำเงินบนตัวครอบตัวยก
  2. จัดแนวอะแดปเตอร์ GPU ให้ตรงกับช่องเสียบ PCIe บนการ์ดตัวยก แล้วค่อยๆ กดอะแดปเตอร์ GPU เป็นแนวตรงลงในช่องจนกว่าจะเข้าที่แน่นดี
  3. ปิดสลักสีน้ำเงิน
 3. ต่อปลายด้านหนึ่งของสายไฟ GPU เข้ากับขั้วต่อสายไฟ GPU บนการ์ดตัวยกหรือแผงระบบ ดู GPU
 4. ติดตั้งแผ่นกั้นลม GPU
  หมายเหตุ
  หากต้องติดตั้งอะแดปเตอร์ GPU 150W แบบกว้างปกติ (FHFL) แต่ช่องเสียบที่อยู่ติดกันจะเว้นว่างเอาไว้หรือติดตั้งพร้อมกับอะแดปเตอร์แบบครึ่งความยาว ให้ติดตั้งแผ่นกั้นลมเสริมบนแผ่นกั้นลม GPU ก่อน
  รูปที่ 4. การติดตั้งแผ่นกั้นลมเสริม
  Installing an add-on air baffle

 5. ติดตั้งส่วนประกอบตัวยก
  รูปที่ 5. การติดตั้งส่วนประกอบตัวยก
  Installing the riser assembly

  1. จัดแนวการ์ดตัวยกให้ตรงกับช่องเสียบ PCIe บนแผงระบบ ค่อยๆ กดการ์ดตัวยกเป็นแนวตรงลงในช่องจนกว่าจะเข้าที่แน่นดี
  2. หากคุณกำลังติดตั้งอะแดปเตอร์ GPU แบบเต็มขนาด ให้เปิดสลักสีฟ้าบนแผ่นกั้นลม GPU และยึดปลายอะแดปเตอร์ GPU ให้เข้าที่ จากนั้น ให้ปิดสลักสีน้ำเงิน
  3. ขันสกรูให้แน่นเพื่อยึดตัวครอบตัวยก
 6. ต่อสายไฟ GPU เข้ากับขั้วต่อสายไฟบนอะแดปเตอร์ GPU และเดินสายไฟอย่างถูกต้อง ดู GPU
 7. (ขั้นตอนเสริม) หากไม่มีการติดตั้งอะแดปเตอร์ GPU ในช่องเสียบบางช่อง ให้ติดตั้งแผงครอบบนแผ่นกั้นลม GPU
  รูปที่ 6. การติดตั้งแผงครอบแผ่นกั้นลม GPU
  Installing the GPU filler