Skip to main content

เปลี่ยนโครงยึดผนังด้านหลัง

ใช้ข้อมูลนี้ในการเปลี่ยนโครงยึดผนังด้านหลัง

เกี่ยวกับงานนี้

ก่อนที่คุณจะเพิ่มตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง คุณอาจต้องถอดหรือเปลี่ยนโครงยึดผนังด้านหลังที่มีอยู่เป็นโครงยึดผนังด้านหลังที่ต้องใช้ ซึ่งมาพร้อมกับตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง

ข้อควรสนใจ
  • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

  • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

  • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

  1. ถอดส่วนประกอบตัวยก ภาพประกอบด้านล่างแสดงการถอดส่วนประกอบตัวยก 1 การถอดส่วนประกอบตัวยกอื่นๆ มีขั้นตอนที่คล้ายกัน
    รูปที่ 1. การถอดส่วนประกอบตัวยก Riser assembly removal
    1. คลายสกรูที่ยึดส่วนประกอบตัวยกออก
    2. จับที่บริเวณขอบของส่วนประกอบตัวยก แล้วค่อยๆ ยกขึ้นตรงๆ เพื่อนำออกจากแชสซี
  2. ถอดโครงยึดผนังด้านหลังที่มีอยู่ ดู เมทริกซ์โครงยึดผนังด้านหลัง เพื่อระบุโครงยึดที่จะถอดออก
    หมายเหตุ
    ภาพประกอบแสดงการถอดโครงยึดผนังด้านหลัง A1, B1 และ C1 ขั้นตอนจะเหมือนกันกับขั้นตอนการถอดโครงยึดผนังด้านหลังอื่นๆ
    รูปที่ 2. การถอดโครงยึดผนังด้านหลัง A1

    A1 rearwall bracket removal

    รูปที่ 3. การถอดโครงยึดผนังด้านหลัง B1

    B1 rearwall bracket removal

    รูปที่ 4. การถอดโครงยึดผนังด้านหลัง C1

    C1 rearwall bracket removal

    วิดีโอสาธิต

    รับชมขั้นตอนบน YouTube

  3. ติดตั้งโครงยึดผนังด้านหลังที่มาพร้อมกับตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง หากคุณจะติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง ให้ข้ามขั้นตอนนี้
    รูปที่ 5. การติดตั้งโครงยึดผนังด้านหลัง B2

    B2 rearwall bracket installation

    รูปที่ 6. การติดตั้งโครงยึดผนังด้านหลัง C2

    C2 rearwall bracket installation

    วิดีโอสาธิต

    รับชมขั้นตอนบน YouTube