Skip to main content

ติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID บนตัวเครื่อง

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID (เรียกว่า Supercap) บนตัวเครื่อง

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. ให้นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID ใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
 2. ติดตั้งตัวยึด Supercap
  รูปที่ 1. การติดตั้งตัวยึด Supercap
  Install the supercap holder on the chassis.

  1. จัดแนวร่องของตัวยึด Supercap ให้ตรงกับหมุดบนตัวเครื่อง
  2. หมุนตัวยึด Supercap เข้าด้านในจนกว่าอีกด้านหนึ่งจะคลิกเข้าที่
 3. ติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID
  รูปที่ 2. การติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID
  RAID flash power module installation

  1. เสียบโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID ลงในคลิปยึดที่ด้านหนึ่งตามภาพ
  2. กดโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID อีกด้านหนึ่งลงไปจนกว่าจะยึดเข้าที่
 4. เชื่อมต่อโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID กับอะแดปเตอร์โดยใช้สายต่อที่มาพร้อมกับโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID โปรดดู โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID