Skip to main content

SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 24 ช่อง + SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง

หัวข้อนี้ให้ข้อมูลการเดินสายสำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีแบ็คเพลนตัวขยาย SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 24 ช่องและแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง หนึ่งชุด

การเชื่อมต่อระหว่างขั้วต่อ: 11, 22, 33, ... nn

รูปที่ 1. การเดินสายแบ็คเพลนด้านหน้า/ด้านหลัง
Front/Rear backplane cable routing

จากไปยัง
1 แบ็คเพลน 4: SAS1 แบ็คเพลน 1: SAS 1
2 แบ็คเพลน 1: SAS 02 อะแดปเตอร์ 8i
  • Gen 4: C0

  • Gen 3: C0C1

3 แบ็คเพลน 4: PWR3 ออนบอร์ด: ขั้วต่อไฟฟ้า 7 มม.