Skip to main content

ติดตั้งไดรฟ์ M.2

ไดรฟ์ M.2 อยู่ในถาด I/O ที่เข้าถึงได้จากด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์ หลังจากที่ถอดถาด I/O และแบ็คเพลนของ M.2 แล้ว ให้เสียบไดรฟ์ M.2 ลงในแบ็คเพลน แล้วล็อคให้เข้าที่ด้วยตัวยึดไดรฟ์

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ข้อควรระวัง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟของเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานก่อนที่จะดำเนินขั้นตอนนี้

ก่อนจะติดตั้งไดรฟ์ M.2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวยึดบนแบ็คเพลน M.2 อยู่ในรูสลักที่ถูกต้อง เพื่อรับกับขนาดของไดรฟ์ M.2 ที่คุณกำลังติดตั้ง ดู การปรับตัวยึดแบ็คเพลน M.2

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งไดรฟ์ M.2 ในแบ็คเพลน M.2

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได้ที่:

 1. ค้นหาขั้วต่อบนแต่ละด้านของแบ็คเพลน M.2
 2. เสียบไดรฟ์ M.2
  รูปที่ 1. การเสียบไดรฟ์ M.2
  M.2 drive installation

  เสียบไดรฟ์ M.2 โดยเอียง (ประมาณ 30 องศา) เข้ากับขั้วต่อ แล้วหมุนจนกว่าร่องจะรับกับขอบของตัวยึด

  หมายเหตุ
  • เมื่อติดตั้งไดรฟ์ทั้งสอง วางให้ตรงและหยุงไดรฟ์ทั้งสองไว้ ก่อนที่จะเลื่อนตัวยึดไปข้างหน้าเพื่อยึดไดรฟ์

  • เมื่อติดตั้งไดรฟ์เพียงตัวเดียว จะต้องอยู่ในช่องเสียบ 0

   รูปที่ 2. ช่องใส่ไดรฟ์ M.2

   ตารางที่ 1. ช่องใส่ไดรฟ์ M.2
   1 ช่องเสียบ 02 ช่องเสียบ 1
 3. ยึดไดรฟ์ M.2 ในแบ็คเพลน
  รูปที่ 3. การยึดไดรฟ์ M.2
  M.2 drive installation (2)
  ข้อควรสนใจ
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแกนสองตัวบนตัวยึดอยู่ในรูเล็กๆ บนแบ็คเพลนของ M.2 เมื่อตัวยึดเลื่อนไปข้างหน้า

  เลื่อนตัวยึดไปข้างหน้า (ไปทางขั้วต่อ) จนกว่าคุณได้ยินเสียง “คลิก” เบาๆ

หลังจากการติดตั้งไดรฟ์ M.2:

 1. ติดตั้งแบ็คเพลน M.2 ดู ติดตั้งแบ็คเพลน M.2

 2. ติดตั้งตัวยกที่คุณถอดออกเพื่อเข้าถึงแบ็คเพลนของ M.2 โปรดดู ติดตั้งตัวยกสำหรับช่องเสียบ 10 ถึง 15 (ตัวยก 2) หรือ ติดตั้งตัวยกสำหรับช่องเสียบ 16 ถึง 17 (ตัวยก 3)

 3. ติดตั้งถาด I/O และต่อสายทั้งหมด ดู ติดตั้งถาด I/O