Skip to main content

ติดตั้งแบ็คเพลน M.2

แบ็คเพลน M.2 อยู่ในถาด I/O ที่สามารถเข้าถึงได้จากด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์ หลังจากที่ถอดถาด I/O และตัวยกตัวใดตัวหนึ่งเพื่อเข้าถึงแบ็คเพลน M.2 ให้ติดตั้งไดรฟ์ M.2 ในแบ็คเพลน แล้วเสียบแบ็คเพลนลงในถาด I/O และกดลงให้เข้าที่

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว

ก่อนที่คุณจะติดตั้งแบ็คเพลน M.2 ให้ติดตั้งไดรฟ์ M.2 ดู ติดตั้งไดรฟ์ M.2

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งแบ็คเพลน M.2

รูปที่ 1. การติดตั้งแบ็คเพลน M.2
M.2 backplane installation

  1. วางช่องเปิดในตัวรับพลาสติกที่ปลายแต่ละด้านของแบ็คเพลน M.2 ให้ตรงกับหมุดนำบนแผงระบบ แล้วเสียบแบ็คเพลนในขั้วต่อแผงระบบ
  2. กดลงบนแบ็คเพลน M.2 เพื่อให้แน่น
หลังจากที่คุณติดตั้งแบ็คเพลน M.2 แล้ว ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ติดตั้งตัวยกที่คุณถอดออกเพื่อเข้าถึงแบ็คเพลนของ M.2 โปรดดู ติดตั้งตัวยกสำหรับช่องเสียบ 10 ถึง 15 (ตัวยก 2) หรือ ติดตั้งตัวยกสำหรับช่องเสียบ 16 ถึง 17 (ตัวยก 3)

  2. ติดตั้งถาด I/O และต่อสายทั้งหมด ดู ติดตั้งถาด I/O

  3. ดูเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์และข้อมูลการกำหนดค่าที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์แบ็คเพลน M.2

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube