Skip to main content

ติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID (ถาดบน)

โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID ตัวบนอยู่ในถาดคอมพิวท์ด้านบนหรือถาดที่จัดเก็บข้อมูลเสริมที่จะเข้าถึงได้จากด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ เสียบโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID ลงในตัว แล้วจึงต่อสายเคเบิล

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID ของถาดบน:

รูปที่ 1. การติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID ตัวบน
Upper RAID flash power module installation

  1. เสียบส่วนปลายของโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID ลงในตัวนำบนถาดคอมพิวท์หรือถาดที่จัดเก็บข้อมูล
  2. ต่อสายเคเบิลเข้ากับโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID
  3. หมุนโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID ลงในตัวนำจนกระทั่งแถบคลิกเข้าที่เพื่อยึดให้แน่น

หลังจากที่ติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID ตัวบน:

  1. ตรวจสอบให้ดีว่าเดินสายทั้งหมดอย่างถูกต้อง ดู การเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ์ต่างๆ และ การเดินสายเคเบิลสำหรับส่วนประกอบทั่วไป

  2. ติดตั้งตัวครอบพัดลมด้านบน ดู ติดตั้งตัวครอบพัดลม (ถาดบน)

  3. หมุนถาดให้ด้านขวาหันขึ้น

  4. หากคุณถอดแผงระบบหนึ่งตัวขึ้นไปหรือแผ่นกั้นแผงระบบคอมพิวท์ออกจากถาดคอมพิวท์ ให้ติดตั้งในแผงระบบหรือแผงครอบแผงระบบ ดู ติดตั้งแผงระบบ

  5. ติดตั้งถาดคอมพิวท์ด้านบนหรือถาดที่จัดเก็บข้อมูล ดู ติดตั้งถาดคอมพิวท์ หรือ ติดตั้งถาดที่จัดเก็บข้อมูล (ถอดออกทั้งหมด)

  6. ติดตั้งฝาครอบด้านหน้า ดู ติดตั้งฝาครอบด้านหน้า

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube