Skip to main content

ถอดโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID (ถาดบน)

โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID ตัวบนอยู่ในถาดคอมพิวท์ด้านบนหรือถาดที่จัดเก็บข้อมูลเสริมที่จะเข้าถึงได้จากด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ หลังจากที่ถอดถาดบนและตัวครอบพัดลม ถอดสายเคเบิลของโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID แล้วจึงถอดโมดูลออกจากถาดคอมพิวท์

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ข้อควรระวัง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟของเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานก่อนที่จะดำเนินขั้นตอนนี้
ก่อนที่จะถอดโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID ตัวบน:
  1. ถอดฝาครอบด้านหน้า ดู ถอดฝาครอบด้านหน้า

  2. ถอดถาดคอมพิวท์ด้านบนหรือถาดที่จัดเก็บข้อมูล ดู ถอดถาดคอมพิวท์ หรือ ถอดถาดที่จัดเก็บข้อมูล

  3. หากคุณถอดถาดคอมพิวท์ และได้ติดตั้งแผงระบบคอมพิวท์หนึ่งตัวขึ้นไปหรือแผงครอบแผงระบบ ให้ถอดแผงระบบหรือแผงครอบแผงระบบ ดู ถอดแผงระบบ

  4. หมุนถาดคว่ำลงและถอดตัวครอบพัดลมด้านบน ดู ถอดตัวครอบพัดลม (ถาดบน)

  5. ค้นหาโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID ในถาดคอมพิวท์หรือถาดที่จัดเก็บข้อมูล

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอดโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID ของถาดบน:

รูปที่ 1. การถอดโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID ตัวบน
Upper RAID flash power module removal

  1. กดแถบปลดล็อคและหมุนโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID ให้หันขึ้นด้านบน
  2. ถอดสายออกจากโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID
  3. ถอดโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID ออกจากถาดคอมพิวท์หรือถาดที่จัดเก็บข้อมูล

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุในการห่อสำหรับการขนส่งที่ให้มา

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube