Skip to main content

ถอดอินเทอร์โพเซอร์ที่จัดเก็บข้อมูล (ถาดล่าง)

อินเทอร์โพเซอร์ที่จัดเก็บข้อมูลด้านล่างอยู่ในถาดคอมพิวท์ด้านล่างที่เข้าถึงได้จากด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ หลังจากที่ถอดถาดคอมพิวท์ด้านล่างและตัวครอบพัดลม ถอดการ์ด RAID ออกจากอินเทอร์โพเซอร์ที่จัดเก็บข้อมูล แล้วยกออกไปให้พ้นทาง จากนั้น ถอดสกรูที่ยึดอินเทอร์โพเซอร์ที่จัดเก็บข้อมูล และถอดอินเทอร์โพเซอร์ที่จัดเก็บข้อมูลออกจากถาดคอมพิวท์

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ข้อควรระวัง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟของเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานก่อนที่จะดำเนินขั้นตอนนี้
ก่อนที่จะถอดอินเทอร์โพเซอร์ที่จัดเก็บข้อมูลด้านล่าง:
  1. ถอดฝาครอบด้านหน้า ดู ถอดฝาครอบด้านหน้า

  2. ถอดถาดคอมพิวท์ด้านล่าง หรือดึงออกไปที่ตำแหน่งซ่อมบำรุง ดู ถอดถาดคอมพิวท์

  3. ถอดตัวครอบพัดลมด้านล่าง ดู ถอดตัวครอบพัดลม (ถาดล่าง)

ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอดอินเทอร์โพเซอร์ที่จัดเก็บข้อมูลด้านล่าง

รูปที่ 1. การถอดอินเทอร์โพเซอร์ที่จัดเก็บข้อมูลด้านล่าง
Lower storage interposer removal

  1. ถอดสายไฟและสายข้อมูลออกจากอินเทอร์โพเซอร์ที่จัดเก็บข้อมูล
  2. เลื่อนการ์ด RAID ไปข้างหน้าเพื่อถอดการ์ด RAID ออกจากอินเทอร์โพเซอร์ที่จัดเก็บข้อมูล แล้วหมุนการ์ด RAID ให้หันขึ้นด้านบน (ปล่อยให้สายเคเบิลสามสายต่อกับการ์ด RAID ต่อไป)
  3. ถอดสกรูที่ยึดอินเทอร์โพเซอร์ที่จัดเก็บข้อมูลออก
  4. เลื่อนอินเทอร์โพเซอร์ที่จัดเก็บข้อมูลไปทางซ้าย แล้วถอดออกจากถาดคอมพิวท์

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนอินเทอร์โพเซอร์ที่จัดเก็บข้อมูล ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุในการห่อสำหรับการขนส่งที่ให้มา

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube