Skip to main content

ถอดอินเทอร์โพเซอร์ที่จัดเก็บข้อมูล (ถาดบน)

อินเทอร์โพเซอร์ที่จัดเก็บข้อมูลด้านบนอยู่ในถาดคอมพิวท์ด้านบนหรือถาดที่จัดเก็บข้อมูลเสริมที่เข้าถึงได้จากด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ หลังจากที่ถอดถาดคอมพิวท์ด้านบนและตัวครอบพัดลม ถอดการ์ด RAID ออกจากอินเทอร์โพเซอร์ที่จัดเก็บข้อมูล แล้วยกออกไปให้พ้นทาง จากนั้น ถอดสกรูที่ยึดอินเทอร์โพเซอร์ที่จัดเก็บข้อมูล และถอดอินเทอร์โพเซอร์ที่จัดเก็บข้อมูลออกจากถาด

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ข้อควรระวัง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟของเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานก่อนที่จะดำเนินขั้นตอนนี้
ก่อนที่จะถอดอินเทอร์โพเซอร์ที่จัดเก็บข้อมูลด้านบน:
  1. ถอดฝาครอบด้านหน้า ดู ถอดฝาครอบด้านหน้า

  2. ถอดถาดคอมพิวท์ด้านบนหรือถาดที่จัดเก็บข้อมูล ดู ถอดถาดคอมพิวท์ หรือ ถอดถาดที่จัดเก็บข้อมูล

  3. หากคุณถอดถาดคอมพิวท์ และได้ติดตั้งแผงระบบคอมพิวท์หนึ่งตัวขึ้นไปหรือแผงครอบแผงระบบ ให้ถอดแผงระบบหรือแผงครอบแผงระบบ ดู ถอดแผงระบบ

  4. หมุนถาดคว่ำลงและถอดตัวครอบพัดลมด้านบน ดู ถอดตัวครอบพัดลม (ถาดบน)

ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอดอินเทอร์โพเซอร์ที่จัดเก็บข้อมูลด้านบน

รูปที่ 1. การถอดอินเทอร์โพเซอร์ที่จัดเก็บข้อมูลด้านบน
Upper storage interposer removal

  1. ถอดสายไฟและสายข้อมูลออกจากอินเทอร์โพเซอร์ที่จัดเก็บข้อมูล
  2. เลื่อนการ์ด RAID ไปข้างหน้าเพื่อถอดการ์ด RAID ออกจากอินเทอร์โพเซอร์ที่จัดเก็บข้อมูล แล้วหมุนการ์ด RAID ให้หันขึ้นด้านบน (ปล่อยให้สายเคเบิลสามสายต่อกับการ์ด RAID ต่อไป)
  3. ถอดสกรูที่ยึดอินเทอร์โพเซอร์ที่จัดเก็บข้อมูลออก
  4. เลื่อนอินเทอร์โพเซอร์ที่จัดเก็บข้อมูลไปทางซ้าย แล้วถอดออกจากถาด

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนอินเทอร์โพเซอร์ที่จัดเก็บข้อมูล ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุในการห่อสำหรับการขนส่งที่ให้มา

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube