Skip to main content

ถอดส่วนประกอบแผงที่จัดเก็บข้อมูล

ถอดส่วนประกอบแผงที่จัดเก็บข้อมูลโดยถอดสายเคเบิลภายในถาดที่จัดเก็บข้อมูล โดยกดคลิปปลดล็อคบนส่วนประกอบแผงที่จัดเก็บข้อมูลและเลื่อนออกจากถาดที่จัดเก็บข้อมูล

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ข้อควรระวัง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟของเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานก่อนที่จะดำเนินขั้นตอนนี้

ก่อนที่จะถอดส่วนประกอบแผงที่จัดเก็บข้อมูล:

  1. ถอดฝาครอบด้านหน้า ดู ถอดฝาครอบด้านหน้า

  2. ถอดถาดที่จัดเก็บข้อมูล ดู ถอดถาดที่จัดเก็บข้อมูล

ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอดส่วนประกอบแผงที่จัดเก็บข้อมูล:

รูปที่ 1. การถอดส่วนประกอบแผงที่จัดเก็บข้อมูล
Storage board removal

  1. ถอดสายเคเบิลทั้งหมดบนส่วนประกอบแผงที่จัดเก็บข้อมูลที่ไปยังขั้วต่อในถาดที่จัดเก็บข้อมูล ดู การเดินสายภายใน
  2. กดคลิปยึดปลดล็อคบนแผงด้านล่างของส่วนประกอบแผงที่จัดเก็บข้อมูล แล้วเลื่อนส่วนประกอบแผงที่จัดเก็บข้อมูลออกจากถาดที่จัดเก็บข้อมูล

หลังจากที่คุณถอดส่วนประกอบแผงที่จัดเก็บข้อมูล ให้ติดตั้งถาดที่จัดเก็บข้อมูลและฝาครอบด้านหน้า ดู ติดตั้งถาดที่จัดเก็บข้อมูล (ถอดออกทั้งหมด) และ ติดตั้งฝาครอบด้านหน้า

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบแผงที่จัดเก็บข้อมูล ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุในการห่อสำหรับการขนส่งที่ให้มา

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube