Skip to main content

ติดตั้งแบ็คเพลนสำหรับไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว แปดตัว

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งแบ็คเพลนสำหรับไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว แปดตัว

ก่อนการติดตั้งแบ็คเพลนสำหรับไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว แปดตัว ให้นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุแบ็คเพลนใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการพ่นสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำแบ็คเพลนใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

ในการติดตั้งแบ็คเพลนสำหรับไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว แปดตัว ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่:

  1. สังเกตแนวตำแหน่งของชุดแบ็คเพลนใหม่
  2. วางแบ็คเพลนตัวใหม่ลงในตัวเครื่องและเสียบแบ็คเพลนตัวใหม่ลงในช่องเสียบแบ็คเพลน จากนั้น ค่อยๆ หมุนขอบด้านบนของแบ็คเพลนใหม่เข้าหาตัวครอบไดรฟ์จนกว่าจะถูกยึดโดยแถบปลดล็อค
    รูปที่ 1. การติดตั้งแบ็คเพลนสำหรับไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว แปดตัว
    Installation of the backplane for eight 2.5-inch hot-swap drives

  3. เชื่อมต่อสายกับชุดแบ็คเพลนใหม่ โปรดดู แบ็คเพลนไดรฟ์แบบ Hot-swap
หลังจากติดตั้งแบ็คเพลนสำหรับไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว แปดตัว:
  1. ติดตั้งไดรฟ์และฝาครอบทั้งหมด (หากมี) ในตัวครอบไดรฟ์อีกครั้ง ดู ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap

  2. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์