Skip to main content

ติดตั้งแบ็คเพลนสำหรับไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สี่ตัว

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งแบ็คเพลนสำหรับไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สี่ตัว

ก่อนการติดตั้งแบ็คเพลนสำหรับไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สี่ตัว ให้นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุแบ็คเพลนใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการพ่นสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำแบ็คเพลนใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

ในการติดตั้งแบ็คเพลนสำหรับไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สี่ตัว ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่:

  1. สังเกตแนวตำแหน่งของชุดแบ็คเพลนใหม่
  2. วางแบ็คเพลนตัวใหม่ลงในตัวเครื่องและเสียบแบ็คเพลนตัวใหม่ลงในช่องเสียบแบ็คเพลน จากนั้น ดันแบ็คเพลนตัวใหม่เข้าด้านในอย่างระมัดระวังจนกว่าจะยึดเข้ากับแถบปลดล็อค และสลักเกลียวยึดสองตัวบนตัวเครื่องเสียบลงในรูสองรูในแบ็คเพลน
    รูปที่ 1. การติดตั้งแบ็คเพลนสำหรับไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สี่ตัว
    Installation of the backplane for four 2.5-inch hot-swap drives

  3. เชื่อมต่อสายกับชุดแบ็คเพลนใหม่ โปรดดู แบ็คเพลนไดรฟ์แบบ Hot-swap
หลังจากติดตั้งแบ็คเพลนสำหรับไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สี่ตัว:
  1. ติดตั้งไดรฟ์และฝาครอบทั้งหมด (หากมี) ในตัวครอบไดรฟ์อีกครั้ง ดู ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap

  2. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์